Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Klantenservice: de klantenservice van Slaap Vitaler waar nadere informatie over haar producten beschikbaar zijn en waar u vragen kunt stellen of meldingen kunt doen over de producten. De meest actuele contactgegevens zijn te raadplegen via de Webshop.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Chantal Meulendijks, Slaap Vitaler, handelt onder ChanSiBelle
Vestigings- en bezoekadres:
Collse Heide 58
5674 VN  NUENEN
Telefoonnummer: 06  509 63 630
E-mailadres: chantal@slaapvitaler.nl

KvK-nummer: 67094082

Artikel 3 – Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen door jou uitsluitend schriftelijk met Slaap Vitaler worden overeengekomen.
 6. U draagt de verantwoordelijkheid voor het, desgewenst, opslaan en printen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst door middel van daartoe op de Webshop, in uw internetbrowser of anderszins beschikbare faciliteiten. U draagt tevens de verantwoordelijkheid om de opgeslagen kopie van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voor uzelf toegankelijk te maken en te houden.
 7. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen u en Slaap Vitaler in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 8. De producten van Slaap Vitaler zijn niet bedoeld voor commerciële, zakelijke of bedrijfsmatige doeleinden, zoals de uitoefening van beroep of bedrijf. U handelt geheel op eigen risico indien u de producten wel hiervoor gebruikt. U vrijwaart Slaap Vitaler voor schade die als gevolg van dit gebruik kan ontstaan en Slaap Vitaler heeft in dit geval het recht, onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 4: Totstandkoming van producten

 1. De Overeenkomst tussen jou en Slaap Vitaler komt tot stand door elektronische (per e-mail) bevestiging.
 2. Slaap Vitaler spant zich in om eventuele vermelde leveringstermijnen in de Overeenkomst na te komen, maar geeft geen garantie.
 3. Indien u een consument bent en u de overeenkomst voor een product geheel via elektronische weg hebt afgesloten, mag u de overeenkomst binnen zeven (7) kalenderdagen nadat u de bevestiging per e-mail van de overeenkomst hebt ontvangen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze ontbinding kunt u doorgeven aan de klantenservice. Hebt u al producten van Slaap Vitaler ontvangen, dan moet u deze zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het doorgeven van deze ontbinding retourneren. De kosten  voor het retourneren van de producten komen voor uw rekening.

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, danwel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 • Bij de aankoop van producten en diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 – Tarieven en betalingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven en Euro-koersen.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 4. Indien u enige betaling niet overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden verricht, dan wel enige andere verplichting voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden niet of niet tijdig nakomt, word u geacht terstond van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Slaap Vitaler op jou terstond opeisbaar en heeft Slaap Vitaler recht op wettelijke rente, alsmede op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid door Slaap Vitaler zijn gemaakt, met een minimum van € 40. Tevens is Slaap Vitaler gerechtigd redelijke storneringskosten per mislukte incasso–poging in rekening te brengen.

Artikel 10: Gebruik, storing, buitengebruik en opzegging

 • U bent zelf verantwoordelijk en verplicht om Slaap Vitaler steeds tijdig te informeren over veranderingen in uw naam­, adres­, woonplaats­ en e-mailadres.
 • Slaap Vitaler zal storingen zo spoedig mogelijk onderzoeken en zij zal zich inspannen om de storing zo snel mogelijk op te lossen.
 • Slaap Vitaler spant zich in om de webshop zo ongestoord mogelijk te laten verlopen, maar verstrekt ter zake geen garantie.
 • Slaap Vitaler heeft het recht (tijdelijk) de Producten niet te leveren en/of de webshop niet bereikbaar te laten zijn:
  1. ten behoeve van onderhoud of in verband met technische redenen. Een buitengebruikstelling zal tijdig door Slaap Vitaler bekendgemaakt worden, tenzij het gaat om korte of beperkte onderbrekingen;
  2. als u niet voldoet aan uw betalingsverplichting;
  3. als u niet aan uw overige verplichtingen uit de Overeen­komst of de Algemene Voorwaarden voldoet;
  4. als u bij of na het aangaan van de Overeenkomst ver­keerde of onvolledige informatie aan Slaap Vitaler hebt verstrekt, en/of
  5. als u anderszins dusdanig de belangen van Slaap Vitaler schaadt dat van Slaap Vitaler redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat het Product wordt aangeboden.
 • Tot indienststelling wordt weer overgegaan als u binnen een door Slaap Vitaler te stellen termijn alsnog uw verplichtingen bent nagekomen, de kosten voor buitengebruikstelling en indienststelling aan Slaap Vitaler hebt voldaan en zekerheid is gesteld conform deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11: Overmacht

 • Van een niet-­toerekenbare tekortkoming van Slaap Vitaler is onder meer sprake indien Slaap Vitaler niet in staat is haar verplichtingen jegens u na te komen als gevolg van de al dan niet-toerekenbare niet-­nakoming van verplichtingen jegens Slaap Vitaler door toeleveranciers van Slaap Vitaler of van andere derden van de hulp waarvan Slaap Vitaler gebruikmaakt of waarvan Slaap Vitaler afhankelijk is bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • U en Slaap Vitaler zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien u of Slaap Vitaler daartoe verhinderd bent/is als gevolg van een niet-­toerekenbare tekortkoming.

Artikel 12: Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 13: Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14: Privacy en bescherming persoonsgegevens

 1. Slaap Vitaler verzamelt en verwerkt uw (persoons)gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
 2. Slaap Vitaler bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van uw (persoons) gegevens.
 3. Indien Slaap Vitaler verplicht is medewerking te verlenen aan een verzoek van een bevoegde instantie om elektronische communicatie af te tappen of op te nemen of om (persoons) gegevens en verkeersgegevens te verstrekken, zal Slaap Vitaler aan dit verzoek meewerken. Slaap Vitaler is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van deze medewerking door Slaap Vitaler.

Artikel 15: Klachtengeschillen

 • U kunt een volledige en duidelijk omschreven klacht over de Dienst melden bij de Klantenservice. U dient Slaap Vitaler een redelijke termijn te geven om de klacht te onderzoeken en het onderliggende probleem te verhelpen. Slaap Vitaler zal hier passend en tijdig op reageren. U dient uw klacht binnen een zo kort mogelijke termijn na ontdekking van uw probleem kenbaar te maken.

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.